Изпълнение на ОП

Юни

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,261 млн €

Изплатени суми
5,096 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube

Новини

Снимка към новина21.07.2014Екипът на ОПАК препоръчва включване на авансови плащания в договорите с изпълнители по проекти

 Уважаеми бенефициенти по ОПАК,   Напомняме ви, че съгласно чл. 78 от Регламент на Съвета № 1083/11.07.2006 г. ...

Снимка към новина18.07.2014ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г."

В изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополез ...

Снимка към новина18.07.2014ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА НОМИНИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО“ 2014-2020

Приемът на писмени заявления за участие по образец, съгласно чл. 7, ал. 2 от Механизма за избор на юридически лица с не ...

Акценти

28.03.2014

График за провеждане на заседанията на Комитетите за наблюдение в периода 14 май – 13 юни 2014 г.

Графикът можете да видите тук.    

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.