Изпълнение на ОП

Февруари

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,258 млн €

Изплатени суми
6,300 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube.

Новини

Снимка към новина14.04.2015Пълна прозрачност в изпълнението на Комуникационните планове на програмите

С цел осигуряване на пълна прозрачност правителството въвежда практика по регулярно отчитане и публикуване на справк ...

Снимка към новина09.04.2015ОПАК заявява близо 7,2 млн. лв. за възстановяване от ЕК

За първото тримесечие на 2015 г. на бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) са ...

Снимка към новина02.04.2015Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одоб ...

Снимка към новина24.03.2015Над 560 държавни структури ще бъдат свързани в Интегрирана информационна система

От месец ноември 2015 г. ще започне да функционира Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИ ...

Снимка към новина19.03.2015ОПРЧР стартира работа по операции за намаляване на бедността и насърчаване на младежката заетост

Управляващият орган на ОП РЧР сключи първите два договора по новия програмен период на обща стойност 100 млн лв. Разпре ...

Отворени процедури

Всички отворени процедури

Акценти

18.03.2015

Анкета за участие в инициативата „Да създадем заедно България 2020"

Анкетната карта може да изтеглите от тук

28.11.2014

Публикувана е нова информация в секция 2014-2020

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.