wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Акценти 4

График за провеждане на Комитета за наблюдение - есен-зима 2016

Графикът можете да видите тук

Продължава...

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Справката за изпълнението на комуникационните планове на програмите за м. февруар 2017 г. можете да изтеглите тук

Продължава...

НАСОКИ ОТНОСНО ПРИКЛЮЧВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 2007 — 2013 Г.

Решение C(2013) 1573 от 30.4.2015 година можете да изтеглите тук. ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение C(2013) 1573. можете да изтеглите тук.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.