wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Акценти 4

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Справката за изпълнението на комуникационните планове на програмите за м. август 2017 г. можете да изтеглите тук

Read more...

График за провеждане на Комитетите за наблюдение - първо полугодие на 2017

Графикът можете да видите тук

Read more...

НАСОКИ ОТНОСНО ПРИКЛЮЧВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 2007 — 2013 Г.

Решение C(2013) 1573 от 30.4.2015 година можете да изтеглите тук. ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение C(2013) 1573. можете да изтеглите тук.

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.