Календар

01.04.2014

02.04.2014

03.04.2014

04.04.2014

07.04.2014

08.04.2014

09.04.2014

10.04.2014

11.04.2014

12.04.2014

14.04.2014

15.04.2014

16.04.2014

17.04.2014

22.04.2014

23.04.2014

24.04.2014

25.04.2014

28.04.2014

29.04.2014

30.04.2014

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.