Календар

01.07.2014

02.07.2014

03.07.2014

04.07.2014

08.07.2014

09.07.2014

10.07.2014

11.07.2014

18.07.2014

23.07.2014

24.07.2014

25.07.2014

31.07.2014

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.