Календар

04.11.2014

05.11.2014

06.11.2014

07.11.2014

10.11.2014

11.11.2014

12.11.2014

13.11.2014

14.11.2014

17.11.2014

18.11.2014

19.11.2014

20.11.2014

21.11.2014

23.11.2014

24.11.2014

25.11.2014

26.11.2014

27.11.2014

28.11.2014

29.11.2014

30.11.2014

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.