Календар

01.12.2014

03.12.2014

04.12.2014

05.12.2014

10.12.2014

11.12.2014

12.12.2014

13.12.2014

15.12.2014

16.12.2014

17.12.2014

18.12.2014

19.12.2014

22.12.2014

23.12.2014

29.12.2014

30.12.2014

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.