Календар

13.01.2015

15.01.2015

20.01.2015

21.01.2015

22.01.2015

23.01.2015

26.01.2015

27.01.2015

28.01.2015

29.01.2015

30.01.2015

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.