Календар

04.05.2015

05.05.2015

07.05.2015

08.05.2015

09.05.2015

11.05.2015

12.05.2015

13.05.2015

14.05.2015

17.05.2015

18.05.2015

19.05.2015

20.05.2015

21.05.2015

22.05.2015

25.05.2015

26.05.2015

27.05.2015

28.05.2015

29.05.2015

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.