Календар

03.07.2015

09.07.2015

10.07.2015

14.07.2015

15.07.2015

16.07.2015

18.07.2015

20.07.2015

21.07.2015

22.07.2015

23.07.2015

24.07.2015

25.07.2015

27.07.2015

28.07.2015

29.07.2015

30.07.2015

31.07.2015

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.