Календар

01.08.2015

04.08.2015

05.08.2015

06.08.2015

07.08.2015

08.08.2015

12.08.2015

13.08.2015

14.08.2015

15.08.2015

18.08.2015

19.08.2015

20.08.2015

21.08.2015

24.08.2015

25.08.2015

26.08.2015

27.08.2015

28.08.2015

29.08.2015

31.08.2015

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.