Контакти

Томислав Дончев,
заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

Тел.(+359 2) 940 20 65

E-mail: minister.eufunds@government.bg

Централно координационно звено

Министерски съвет

Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС"

Директор - Добринка Кръстева

Тел.(+359 2) 940 24 24

E-mail: d.krasteva@government.bg

Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС"

Директор - Мариана Кордова 


Тел.(+359 2) 940 24 44 

E-mail: m.kordova@government.bg

Дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС"

Директор - Малина Крумова

Тел.(+359 2) 940 25 66

E-mail: m.kroumova@government.bg

 

Сертифициращ орган

Министерство на финансите

Дирекция "Национален фонд"

с.д. директор - Мануела Милошева

Тел. (+359 2) 9859 2781; 9859 2790

E-mail: natfund@minfin.bg

 

Одитен орган

Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

и.д. изпълнителен директор - Людмила Рангелова

Тел. (+359 2) 9859 5201

E-mail: aeuf@minfin.bg 

 

Министерство на икономиката

www.mi.government.bg

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика"

www.opcompetitiveness.bg

и.д. Главен директор - Ивелина Пенева


Тел. (+359 2) 9329 220

E-mail: i.peneva@mee.government.bg
 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

www.mrrb.government.bg

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" - управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие"

и.д. Главен директор - Ася Станкова


www.bgregio.eu


Заместник-министър на МРРБ и ръководител на Управляващия орган на ОПРР - Деница Николова


Тел. (+359 2) 940 5439

E-mail: oprd@mrrb.government.bg

 

Министерство на труда и социалната политика

www.esf.bg

Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти" - управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ef.mlsp.government.bg

и.д. Главен директор - Гергана Колешанска


Тел. (+359 2) 811 96 00


E-mail: efipp@mlsp.government.bg

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

www.mtitc.government.bg

Дирекция "Координация на програми и проекти" - управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт"

www.optransport.bg

Директор - инж. Галина Василева

Тел. (+359 2) 9409 422; 9409 608

E-mail: optransport@mtitc.government.bg

 

Министерство на околната среда и водите

www.moew.government.bg

Главна дирекция „Оперативна програма околната среда" - Управляващ орган на Оперативна програма "Околна среда"

ope.moew.government.bg

Главен директор - Яна Георгиева  

Тел. (+359 2) 940 6116

E-mail: yageorgieva@moew.government.bg


Министерство на финансите

www.minfin.bg

Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет" - управляващ орган на Оперативна програма "Административен капацитет"

http://www.opac.government.bg/

Директор - Моника Димитрова - Бийчър

Тел. (+359 2) 9859 55 00; 9859 55 01

E-mail: m.i.dimitrova@minfin.bg

opac@minfin.bg

info@opac.government.bg

 

Министерски съвет

Дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ" - управляващ орган на Оперативна програма „Техническа помощ"

Директор - Ирена Първанова

Тел. (+359 2) 940 3625

E-mail: i.parvanova@government.bg


 

Министерство на земеделието и храните

www.mzh.government.bg

Дирекция „Развитие на селските райони" - управляващ орган на „Програма за развитие на селските райони"

и.д. директор - Антон Аспарухов

Тел. (+359 2) 9851 1354

E-mail: rdd@mzh.government.bg

 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Дирекция „Европейски фонд за рибарство" - Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство"

http://oprsr.government.bg/

директор Цветанка Палазова 

Тел.(+359 2) 8051 695

E-mail: c.palazova@iara.government.bg


 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.