wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Обучение за работа с ИСУН и актуални процедури по ОПРЧР и ОПИК организира ОИЦ-Шумен

2017-09-13 | 9:30

На 13 и 14 септември 2017 г. от 09.30 ч. в офиса на Областен информационен център – Шумен ще се проведе двудневно публично информационно събитие на тема: „Електронно отчитане на проекти и възможности за кандидатстване по актуални процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ до края на 2017 г.“. На обучението са поканени представители на неправителствени, обществени, обучителни и бизнес организации, социални предприятия и кооперации на хора с увреждания, местни инициативни групи, фирми, и общини от област Шумен.


Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.