wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ–ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

2017-10-13 | 10:00

На 13.10.2017 г. (петък) от 10:00 ч. в зала в общинска администрация, с. Стамболово, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ”. Срещата е насочена към представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО от област Хасково. 

Ще бъде представена информация за процедура „Открий ме“ по ОПРЧР, предстоящите за стартиране мерки 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по ТПП за развитие на малки стопанства“ и 6.4.1 „Инвестиционни подкрепа за неземеделски дейности“ по ПРСР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС България-Турция; представяне на възможности за включване в Програмата на България при Председателството на ЕС и други налични възможности, с цел повишаване информираността и насърчаване на активно включване.


ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ОТКРИЙ МЕ“

2017-10-13 | 10:00

На 13 октомври (петък) 2017 г., от 10:00 ч., в залата на ОИЦ - Силистра ще се състои работна среща с потенциални бенефициенти по процедура „Открий ме“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.


ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В БРАЦИГОВО

2017-10-13 | 10:30

На 13 октомври 2017 г. (петък) от 10:30 ч. в Конферентна зала в хотел „Виктория“, град Брацигово, експерти от Областен информационен център – Пазарджик организират информационна среща, на която ще бъдат представени възможности за финансиране чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове до края на 2017 г.


Информационна среща на ОИЦ – Разград в Лозница

2017-10-13 | 11:00

На 13 октомври 2017 г. (петък) от 11:00 часа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) в гр. Лозница, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе информационна среща на тема „Актуални и предстоящи възможности по европрограмите”.


ОИЦ - КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

2017-10-13 | 11:00

На 13 октомври (петък) от 11:00 ч. в офиса на ОИЦ - Кюстендил, ул. Патриарх Евтимий № 18, ще се проведе информационна среща за представяне на актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по европейските програми.


Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.