wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Сухиндол

2017-11-14 | 10.00

На 14 ноември 2017 г. (вторник) от 10:00 ч. в Залата на Община Сухиндол, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, читалища, НПО, заинтересовани граждани и др.


Информационна среща на ОИЦ – Монтана в Медковец

2017-11-14 | 10:00

На 14 ноември 2017 г. (вторник) от 10:00 часа в залата на Община Медковец Областен информационен център – Монтана организира информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури и проекти на Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2018 г. на програмите, финансирани от ЕСИФ.


ОИЦ - Търговище представя актуални процедури по ОПОС и ОПРЧР

2017-11-14 | 10:30

На 14 ноември 2017 г., от 10:30 ч., в заседателната зала на Община Антоново Областен информационен център – Търговище ще проведе информационна среща. На нея ще бъдат представени отворените процедури „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения” по ОПОС и „Открий ме” по ОПРЧР.


Информационна среща на ОИЦ-София в Костинброд

2017-11-14 | 11:00

На 14.11.2017 г. (вторник) от 11:00 ч. в читалище „Иван Вазов – 1947“ (пл. „Иван Вазов“ 1), гр. Костинброд екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Поканени за участие са представители на община Костинброд, на бизнеса, неправителствени организации, образователни и културни институции, медии, широката общественост.


ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

2017-11-14 | 11:30

На 14.11.2017 г. (вторник), от 11:30 часа, в СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Тополовград, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата е насочена към младежи и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма „Еразъм+“, запознаване на младите хора с техните права в ЕС и популяризиране на Председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г.


ОИЦ- ВАРНА ЩЕ ПРЕДСТАВИ КНИГАТА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ в с. Стефан Караджа

2017-11-14 | 14.00

На 14 ноември (вторник), от 14:00 ч., в Професионалната гимназия по земеделие и горско стопанства, с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, екипът на ОИЦ – Варна организира представяне на книгата „Заедно за Европа“, 60 години Европейски социален фонд. В книгата са събрани историите на кръжоците по проект „Успех“ и „Твоя час“ на училища от 12-те общини на Област Варна и успешно реализирани проекти, финансирани по ОП “Развитие на човешките ресурси“.


Информационна среща на ОИЦ-София в Божурище

2017-11-14 | 14:00

На 14.11.2017 (вторник) от 14:00 ч. в читалище „Христо Ботев 1934“ в гр. Божурище екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Поканени за участие са представители на община Божурище, на бизнеса, неправителствени организации, образователни и културни институции, медии, широката общественост.


ОИЦ – Бургас ще проведе Тематичен ден по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

2017-11-14 | 14:00

На 14 ноември (вторник) от 14:00 ч., екипът на Областния информационен център – Бургас ще проведе Тематичен ден, посветен на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. По време на събитието, ученици от профилирани бургаски училища ще посетят Пристанище Бургас, където ще се запознаят с историята, дейността и развитието му през настоящия програмен период.


Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.