wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Свищов

2017-11-15 | 10.30

На 15 ноември 2017 г. (сряда) от 10:30 ч. в Залата на Община Свищов, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, читалища, НПО, заинтересовани граждани и др.


Информационна среща на ОИЦ – Монтана във Вълчедръм

2017-11-15 | 10:00

На 15 ноември 2017 г. (сряда) от 10:00 часа в залата на Народно читалище „Рало 1891“, гр.Вълчедръм Областен информационен център – Монтана организира информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури и проекти на Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2018 г. на програмите, финансирани от ЕСИФ.


ОИЦ-Пловдив разяснява предстоящи възможности в с. Зелениково, община Брезово

2017-11-15 | 11.00

На 15.11.2017 г. (сряда) от 11:00 часа пред сградата на Читалище „Георги Сава Раковски“ в село Зелениково, община Брезово ОИЦ-Пловдив ще проведе информационно събитие. Експертите на Центъра ще разясняват подробности от очакваните процедура „Насърчавана на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Ще бъде предоставена информация още за подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ от ПРСР.


ОИЦ – Бургас ще представи актуалните и предстоящите възможности за европейско финансиране в Сунгурларе

2017-11-15 | 11:30

На 15 ноември (сряда) от 11:30 ч. в зала на Община Сунгурларе, екипът на Областен информационен център - Бургас ще проведе среща със земеделски производители, представители на общинската администрация и бизнеса. На събитието те ще бъдат запознати с актуалните и предстоящите процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.


ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

2017-11-15 | 13:00

На 15.11.2017 г. (сряда), от 13:00 часа, в СУ „Христо Ботев“ с. Караманци, община Минерални бани, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата е насочена към младежи и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма „Еразъм+“, запознаване на младите хора с техните права в ЕС и популяризиране на Председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г.


ОИЦ- ВАРНА ЩЕ ПРЕДСТАВИ КНИГАТА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ в с. Ветрино

2017-11-15 | 14.30

На 15 ноември (сряда), от 14:30 ч., в СУ "Христо Ботев", с. Ветрино, екипът на ОИЦ – Варна организира представяне на книгата „Заедно за Европа“, 60 години Европейски социален фонд. В книгата са събрани историите на кръжоците по проект „Успех“ и „Твоя час“ на училища от 12-те общини на Област Варна и успешно реализирани проекти, финансирани по ОП “Развитие на човешките ресурси“.

 


Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.