wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

ОП „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане процедура за специализирани обучения на централната администрация

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки…

Продължава...

Политиката по сближаване показва нивото ни на доверие в Европейския съюз

Кохезионната политика не е просто част от бюджета на Европа, нито само солидарност или само…

Продължава...

Над 5 милиарда евро са договорени до момента по оперативните програми за периода 2014-2020 г.

Над 5 милиарда евро или 45% са договорените суми до момента по оперативните програми за…

Продължава...

Разград и шест общини ще изграждат инсталации за преработка на отпадъци

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на две инсталации…

Продължава...

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.