wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

УО на ОПИК публикува Заповед за изменение и изменени условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Поради възникналия на 26.09.2017 г. технически проблем на системата ИСУН 2020, УО на ОПИК публикува Заповед за…

Продължава...

Срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ е удължен до 17.30ч на 27 септември 2017

Поради възникнал технически проблем на системата ИСУН 2020 срокът за подаване на проектните предложения по…

Продължава...

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните проектни…

Продължава...

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за…

Продължава...

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира процедура за избор на финансови посредници за първия си инструмент по ОПИК

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира процедура за избор на финансови посредници…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.