wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

През месец декември 2017 г. бяха сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

През месец декември 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

Продължава...

Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020…

Продължава...

Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура „Регионална здравна инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова…

Продължава...

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОПДУ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива процедура…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.