wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

"ЛГРП" ЕООД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0678, Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет "Доставка на кроялно и шевно оборудване"

Определен е 11 дневен срок за събиране на оферти, до 17:00 ч. на 11.07.2016 г.

Допълнителна информация

  • Валидна до: Понеделник, 11 Юли 2016
  • Възложител: "ЛГРП" ЕООД
Сваляне на прикачените файлове:

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.