wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

"Братя Чичеклиеви" ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0928-C01, с предмет: "Доставката и въвеждането в експлоатация на високотехнологично оборудване, със следните две обособени позиции:
Обособена позиция 1 - "Лазерна машина за разкрояване и рязане на метални листове" - 1 бр. и "Щанц машина" - 1 бр.;

Обособена позиция 2 - "3D принтер" - 1 бр."

Определен е 8-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 ч. на 08.07.2016 г.

Допълнителна информация

  • Валидна до: Петък, 08 Юли 2016
  • Възложител: "Братя Чичеклиеви" ООД
Сваляне на прикачените файлове:

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.