wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент "ХЕЛИ 2001" ЕООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0512-C01 с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за производство и пакетиране на сухи пасти и рула. Избор на изпълнител в две обособени позиции”.
 

Определен е 8 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 16.00 ч. на 08.07.2016 г.

Допълнителна информация

  • Валидна до: Петък, 08 Юли 2016
  • Възложител: "ХЕЛИ 2001" ЕООД
Сваляне на прикачените файлове:

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.