wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 28 април 2017 г. в град Ябланица Областен информационен център – Ловеч участва в пресконференция, проведена от фирма ВиЕмЛабс ООД, бенефициент по проект „Внедряване на иновативно компютърно и мобилно приложение за маркетинг Honest Survey“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В изнесената презентация управителят на фирмата Веселин Митев представи целта на проекта, предстоящите дейности и ползите от въвеждането на иновативния продукт. Разработваното компютърно и мобилно приложение за маркетинг е насочено към потребителите от целевата група - основно хотели, заведения, центрове и атракции за обслужване на туристическия бизнес, а също и агенции за пазарни проучвания, като ще бъде създадена иновативна мобилна система за представителни емпирични социологически изследвания. Предвижда се създаването на автономен стопански субект на територията на общината и оборудването му за производството и поддръжката на мобилното приложение.

 

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р България.

За допълнителна информация:

Тел.: 068/604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.