wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С решение от 6.10.16 г. на Съвета по координация на средствата от ЕС беше одобрено стартирането на интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи, включително за доразвиване на пилотния модел от периода 2007-2013 г. за интегрирани инвестиции за маргинализираните общности, живеещи в социални жилища. За реализацията на процедурата по взаимнодопълващ се начин ще бъдат използвани възможностите на трите оперативни програми – ОПРЧР, ОПНОИР, ОПРР.

Специфичните цели на интегрираната процедура са насочени към подкрепа за социално включване  чрез:

  • Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи (Направление 1);
  • Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2);
  • Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3);
  • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 4);
  • Изграждане на социални жилища (Направление 5).

Интегрираната процедура ще се изпълнява в два компонента:

Компонент 1 (50 млн. лв ОПРЧР+5  млн. лв. ОПНОИР): На територията на общини с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода 2015-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (Направления 1-4)

Компонент 2 (30 млн. лв ОПРЧР+3 млн. лв. ОПНОИР): На територията на общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г. - бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., в чиито ИПГВР са включени мерки за изграждане на социални жилища. (Направление 5)

Целта на настоящата процедура за предварителен подбор е стесняване на териториалния обхват и избор на конкретни бенефициенти по Компонент 1 на интегрираната процедура. Подборът ще бъде извършен на базата на статистически критерии и идейна концепция, представяща проблемите в съответната община и предложените мерки за решението им, използвайки инструментариума по утвърдените от съответните комитети за наблюдение операции: „Социално икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на ОПРЧР 2014-2020 г. и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на ОПНОИР 2014-2020 г. Реализираният чрез този подход географски фокус ще даде възможност за постигне на желаната ефективност и концентрация на интервенциите, както и по-добра видимост и измеримост на резултатите.

Допустими кандидати по процедурата за предварителен подбор савсички общини  (райони на общини) с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода след 2015 г. в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Изискванията за кандидатстване, формуляр за подаване на концепция, таблицата с критерии за оценка могат да бъдат изтеглени тук.  За информация на кандидатите, на същия линк са достъпни и критериите за избор на операции за схеми „Социално икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на ОПРЧР 2014-2020 г. и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на ОПНОИР 2014-2020 г.

Крайният срок за получаване на концепциите е 15 декември 2016 г.

Формулярът, подписан и подпечатан от отговорното лице по проекта, следва да бъде изпратен сканиран и в WORD формат по ел. поща на адрес: socialinclusion@government.bg

Въпроси във връзка с попълването на формулярите могат да се задават на следния електронен адрес: socialinclusion@government.bg не по-късно от 30 ноември 2016 г.

Индикативен срок за приключване на оценката: 31 януари 2017 г.

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори към 30.11.2016 г.

Важно!!!

Уточнение към Изискванията

за подаване и подбор на идейни концепции на общини, на територията на които се изпълняват мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОПРЧР и ОПНОИР

Процесът по избор на партньори не е предмет на оценка по настоящата процедура за предварителен подбор. В случай на одобрение на концепцията и последващо подаване на интегрирано проектно предложение, съответната община следва да представи доказателства, че всеки партньор (не се отнася за училищата и детските градини като партньор, т. к. изискванията за избор училища и детски градини са ясно посочени в критериите по ОПНОИР) е избран на база публична и прозрачна процедура за избор, гарантираща свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички организации, които биха желали да участват в изпълнението на проекта като партньори и притежават капацитет да изпълнят дейностите съгласно предвиденото разпределение от кандидата.

Предвид краткото време за изготвяне на концепциите и вероятната невъзможност за провеждане на процедури по избор на партньорски организации, следва да се има предвид, че ще се приеме за допустимо в концепциите да бъдат включени само изисквания и информация за ролята на потенциалните организации-партньори (без да се посочват конкретни имена на организации), ако към момента на подаване на концепцията не са приключили визираните по-горе процедури за избор на партньори.  В този случай няма да е необходимо и представяне на съответния документ, удостоверяващ съгласието за партньорство.

Информацията следва да включва:

-          Описание вашите изисквания за основната цел и сфера на дейност на организацията/ите (НПО/ работодател или др.) работеща/и на местно ниво, към която/ито възнамерява да се насочите при реализацията на проекта;

-          Задължителни изисквания: да  има поне 1 година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в концепцията и да има финансов капацитет за изпълнение на дейностите по проекта;

-          Други изисквания спрямо към потенциалните партньори, съобразно спецификата на предвидените дейности по проекта и задачите, които те ще изпълняват;

-          Описание на ролята и дейностите, които се предвижда да бъдат реализирани от потенциалния партньор в рамките на проекта.

На етап оценка на интегрираните проектни предложения, включените партньори ще бъдат оценявани и за съответствие с изискванията, заложени в концепцията.

 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.