wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Централизираният конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е във финалната си фаза. Конкурсът се организира във връзка с разпоредбите на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.  за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Процедурата се провежда по ред, определен в поканата за участие в конкурса, която можете да видите тук.

В съответствие с нормативната уредба, списъкът с одобрените в резултат от конкурса външни оценители ще бъде утвърден от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика и ще се публикува в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН 2020). По този начин списъкът ще бъде на разположение на управляващите органи при избора на външни оценители, които да бъдат включени в състава на оценителните комисии.

Тъй като достъп до ИСУН 2020 имат само оторизирани лица, на кандидатите за външни оценители ще бъде съобщено за резултата от конкурса чрез Единния информационен портал, на който ще бъде публикуван списъкът с одобрените външни оценители. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.