wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика утвърди списък на лицата, одобрени в Централизирания конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Конкурсът се проведе във връзка с разпоредбите на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Чрез организиране на конкурса се цели да бъдат обезпечени нуждите на управляващите органи от специфична външна експертиза в конкретни области, свързани с мерките за финансиране.

В съответствие с нормативната уредба списъкът с одобрените в резултат от конкурса външни оценители е публикуван в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН 2020). По този начин управляващите органи ще имат възможност да използват включените в списъка лица при формиране състава на оценителните комисии по отделните програми.

Имената на одобрените кандидати и съответните области на компетентност, за които са доказали наличието на най-малко три години опит, можете да намерите тук

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.