wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Поради тежките метеорологични условия, се отлага информационният ден в гр. Враца за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, насрочен за 11 януари  2017 г.

Допълнителна информация относно датата, на която ще се проведе информационният ден ще бъде предоставена на интернет страницата на Управляващия орган: www.opcompetitiveness.bg и www.opic.bg.

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 се извинява за причиненото неудобство.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.