wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Една трета от българските граждани са били обхванати в различни дейности, съфинансирани от фонда за същия период.

Това се посочва в публикувания от Европейската комисия доклад за оценка на инвестициите по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) през периода 2007-2013 г. Според документа до края на 2014 г., 9,4 млн. граждани на Европейския съюз за намерили работа, a 8,7 млн. души са придобили квалификация. Други положителни резултати са били докладвани от 13,7 млн. участници, които са повишили своите умения.

Между 2007-2014 г. Европейският социален фонд е предоставил необходимата подкрепа за прилагане на националните и европейските приоритети за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително на целите на Европа за 2020 г. и препоръките за отделните страни в рамките на Европейския семестър, се посочва още в документа.

Повече информация относно доклада за оценка на въздействието на ЕСФ през периода 2007-2014 г. можете да откриете тук.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.