wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Министърът на околната среда и водите Ирина Костова и постоянният представител на Световната банка за България Тони Томпсън обсъдиха дългогодишното сътрудничество между двете институции, както и постигнатото по двете споразумения, подписани на 28 септември  2016 г. Споразуменията предвиждат Световната банка да предостави аналитични и консултантски услуги на МОСВ за подобряване на качеството на въздуха и изменението на климата. Финансирането е по Оперативните програми „Околна среда 2014-2020“ и „Добро управление“.

„Нямам съмнение, че двете институции ще поддържат активна комуникация и ще продължат ползотворната съвместна работа по двете споразумения, довеждайки до успешен завършек това начинание“, каза министър Ирина Костова.  „Амбицирани сме да продължим успешната съвместна работа и вярвам, че в скоро време ще видим плодовете на общите ни усилия“, допълни министърът.

По първото споразумение Световната банка ще съдейства на МОСВ за разработване на Национална програма за качество на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на общите годишни емисии и серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух. Така ще се подпомогнат усилията на страната за постигане на целите, свързани с емисиите вредни вещества в атмосферния въздух, в контекста на пакета от политики на Европейския съюз.

В рамките на второто споразумение в областта на справянето с рисковете от климатичните промени, Световната банка ще направи оценка на макроикономическите последици от изменението на климата в България. Констатациите на специалистите се очаква да допринесат за изготвянето на Националната стратегия на България за адаптация към изменението на климата и Плана за действие.

Екипът на Световна банка работи в тясно сътрудничество с Управляващия орган на ОПОС и е в процес на осъществяване на комуникация с представителите на общините и събиране на необходимата информация. Работи се и по установяване на базовите и целевите стойности на индикаторите за резултат по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.