wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес във Варшава, Полша, министрите, отговорни за Кохезионната политика във Вишеградската група България, Румъния, Словения и Хърватска (формат V4+4) подписаха съвместен документ, очертаващ рамката на преговорите за бъдещето на политиката. С този акт министрите призовават ЕК неформалният диалог за бъдещето на Кохезионната политика да започне възможно най-скоро, за да бъде осигурено навременно стартиране на програмите след 2020 г. „Кохезионната политика е основен стълб на стабилната и предсказуема европейска интеграция и е гарант на солидарността в ЕС. Същинската дискусия следва да се насочи към това как с общите усилия на държавите членки и Комисията да се опростят правилата и процедурите за управление на фондовете на всички нива на управление. Това е основата, на която трябва да се правят каквито и да било подобрения на политиката на сближаване , за да се гарантира, че европейските инвестиции ще постигат планираните цели. Общото разбиране за опростяването е от решаващо значение. То не трябва да се разглежда единствено като прехвърляне на отговорности между институциите и нивата на управление, а по скоро като ясно разделение на отговорностите в състоянието на доверие между партньори в съвместна система за управление. Опростяване би трябвало да означава едновременно намаляване на административната тежест за всички играчи на системата и подобряване на достъпа до финансиране от ЕС“ очерта вицепремиерът Малина Крумова.

С подписването на документа държавите от групата V4+4 дават ясен сигнал към ЕК за очакванията си за формиране на приоритетите на бъдещата Кохезионна политика.  „Нашето разбиране е, че се постигна много за изграждането на специфичен облик на Кохезионната политика, тя вече не е просто източник на средства, който решава конюнктурни проблеми. Тя е фокусирана върху решаването на конкретни проблеми и изисква провеждането на ключови реформи; приоритизиране на инвестициите по тематичните цели при зачитане на националните специфики, фокусиране на инвестициите върху резултатите, а не върху изпълнението на процедурите; намаляване на броя на Предварителните условия и адаптирането им към специфичните условия в съответната държава членка“ – допълни Малина Крумова.

Подписаният днес документ е със значение за превантивна защита на интересите на държавите нетни бенефициенти, в това число и на България.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.