wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 5 април 2017 г., сряда, зала „Витоша“ в хотел Маринела в гр. София, Управляващият орган на ОП НОИР организира информационен ден за представители на МИГ/МИРГ и консултантски организации за представяне на Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“ и оказване на съдействие при подготовката на стратегии по подхода ВОМР, подкрепени от повече от един фонд.

Ръководителят на Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) утвърди изменени Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“. Документът може за намерите ТУК.

Програма на събитието може да намерите ТУК.

Желаещите да се включат в информационния ден могат да потвърдят участието си на info@sf.mon.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.