wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

„Синята кръгова икономика създава нови възможности и нов начин на мислене,  гарантира продължителен устойчив икономически растеж, без да оказва натиск върху околната среда, повишава конкурентоспособността и създава нови работни места“ - заяви заместник министър-председателя по еврофондовете Малина Крумова по време на откриването на Деветата международна конференция БУЛАКВА „Синя кръгова икономика”. „Водата е ограничен ресурс, за който трябва да се грижим, а не само да експлоатираме. ЕК отдава голямо значение и поставя кръговата икономика в основата на икономическия растеж. Кръговата икономика предлага оптимални решения за по-разумно използване на ресурсите, с цел намаляване на отпадъците, замърсяванията към околната среда,  позволявайки спестяване на разходи и осигуряване на възможности за въвеждане на нови продукти и услуги. През настоящия програмен период 2014-2020 г. отново е предвиден значителен финансов ресурс в сектор „Води“ – над 2,3 млрд.  лв. Освен изграждането на базисна инфраструктура обаче, трябва да използваме тези средства, за да направим енергийно и ресурсно ефективни системи и оползотворим всички други възможности, които ни предоставя сектора – по отношение на използването на утайките например“ допълни Малина Крумова.

„Следващата стъпка е използването на отпадъчните води като ресурс - за напояване и подхранване на подпочвените води, защото възможностите са огромни. Безопасното управление на отпадъчните води би могло да осигури възможност за достъпен и устойчив източник на вода, енергия, хранителни вещества и други материали, годни за повторна употреба“ – отбеляза министърът на околната среда и водите Ирина Костова.

„Кръговата икономика, цели извличането на максимална добавена стойност от вложените ресурси. Тя дава възможност на българските предприятия да се развиват в хармония с природата за устойчив и социален растеж“ допълни министърът на икономиката Теодор Седларски.

„В бъдеще ни предстои още упорита работа по темата – стратегическа, законодателна и инвестиционна и образователна. Необходимо е обществено съзнание и разбиране за опазване на водните ресурси и природата, както и че това не е необходимо за сметка на добрия начин на живот, а напротив е част от него. От изключително значение е институциите да работим в партньорство с иновативния бизнес, за да постигнем необходимата степен на устойчивост на растежа на икономиката ни, която да гарантира опазването на околната среда“ – допълни вицепремиерът.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.