wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Интернет е решаващ фактор за развитието на икономиката. Интернет предоставя редица възможности и предизвикателства, скъсява пространството и прави света глобален, променя начина, по който функционира икономиката, но и замества човешките взаимоотношения. Връзката човек-машина е вече реалност, а тепърва предстои и бум на развитието на комуникациите между машините. Това заяви Малина Крумова, служебен заместник-министър председател по европейските фондове по време на 15-та годишна конференция на тема "Интернет на нещата", организирана от Асоциация Телекомуникации. „И тук идва нуждата от информираност и провеждане на сериозен дебат по отношение на обществените, законодателни, административни и индустриални предизвикателства, които възникват в следствие на тази информационна и комуникационна революция“ допълни Малина Крумова.

В бъдеще ни предстои още упорита работа – стратегическа, законодателна, инвестиционна и образователна. Инвестиция в интернет и насърчаване на интернет-свързаността на местно ниво. Нуждаем се от административна култура – промяна на мисленето и отношението на администрацията към новите технологии, разбиране на процесите, в които участваме и на нещата, които се случват. Развитието е важно за всички социални сфери, а "Интернет на нещата" са онези технологични постижения, които трябва да сме готови да приложим още днес, посочи вицепремиерът.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.