wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Осем договора на стойност 5 024 842, 44 лв. са сключени по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“, финансирана от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР).

Безвъзмездната помощ се предоставя на седем висши училища и един институт:Химико-технологичен и металургичен университет,  Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров", Университет за национално и световно стопанство, Национален военен университет "Васил Левски", Международно висше бизнес училище и Институт по физикохимия към БАН.

Чрез проектите се предоставя възможност за привличане към науката на водещи изследователи и изобретатели, млади учени, докторанти, постдокторанти и специализанти, като им се осигуряват конкурентно възнаграждение, възможности за професионално развитие и мобилност и подходяща работна среда, както и по-добри условия за заетост в сферата на научноизследователската и развойна дейност (НИРД).

Средствата ще бъдат инвестирани за участие в национални и международни научни форуми и обучения, в образователни програми, ориентирани към научните изследвания и укрепване на потенциала на младите хора да извършват изследователски дейности.

Целта е да се стимулира интересът на висшистите към научните изследвания.

С изпълнението на процедурата се очаква да се постигнат следните резултати:

  • 300 студенти да бъдат включени в програми за мобилност;
  • 500 млади учени до 34 г. вкл., да получат подкрепа за дейности в сферата на НИРД;
  • 2 500 преподаватели във висши училища да бъдат включени в програми за повишаване на квалификация.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.