wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 20 април 2017 г., четвъртък, в зала "Бургас" в хотел "Приморец" в гр. Бургас, Управляващият орган на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. организира информационен ден за представители на МИГ/МИРГ за представяне на Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“ и оказване на съдействие при подготовката на стратегии по подхода ВОМР, подкрепени от повече от един фонд.

Ръководителят на Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. е утвърдил изменени Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“. Документът може за намерите  ТУК.

Желаещите да се включат в информационния ден могат да потвърдят участието си на infosf@mon.bg.

програма

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.