wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 20 април 2017 г. в рамките на пазарните консултации за финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ (ФГР) се състоя дискусия със заинтересовани страни, организирана от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ). Участие в дискусията взеха членовете на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), членове на Асоциацията на банките в България, както и представителите на Регионалния фонд за градско развитие, Фонда за устойчиво градско развитие на София, Министерството на финансите и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020. В рамките на дискусията българските общини и потенциалните финансови посредници имаха възможност да обменят идеи за структурирането на финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“, както и да обсъдят предизвикателствата във връзка с успешното реализирането на проекти, финансирани чрез инструмента.

Фондът за градско развитие отразява пряко водещите три елемента в основата на регионалния растеж - това са инфраструктурата, икономиката и среда на живот. Финансовият инструмент позволява финансирането на градска инфраструктура и достъпност, икономически зони, както и инвестиции в култура, отдих, туризъм и забавления.“  Това заяви Илия Караниколов, заместник-председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ФМФИБ ЕАД. „ФГР е нов инструмент в ръцете на публичните институции и бизнеса и представлява ефективна алтернатива за прилагане на политика в контекста на ограничения публичен ресурс. Инструментът позволява по-голяма гъвкавост и поемане на по-големи рискове, предоставя приемлива цена и запълва наличната празнина между добре познатото  безвъзмездно финансиране с все по-намаляващ обхват и класическото финансиране, ръководено от чисто пазарна логика, което не се влияе от публичните политики. ФГР е идеална платформа за развитието на нови икономически отношения като развива проектно мислене и форми на сътрудничество между частни и публични субекти. Очакванията са инструментът да провокира търсенето на икономическа жизнеспособност във всеки проект.“, подчерта Илия Караниколов.

В своето изказване Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, постави фокус върху основните въпроси на общините за финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“. „В последните години настъпиха промени във финансовия пазар и в момента той е приятелски настроен към инвестиционните проекти на общините в България. Добре е общините ясно да осъзнаят предимствата на финансовите инструменти, тъй като в бъдеще те ще са водещи при финансирането на проекти.“, добави г-жа Чавдарова.

Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ, и Мартин Заимов, изпълнителен директор на Регионален фонд за градско развитие, споделиха своя опит за изминалия период, както и представиха постигнатите резултати и успешните проекти, финансирани чрез Фондовете, които представляват.

В рамките на събитието се провокира задълбочена дискусия във връзка със структурирането на финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“. Това ще позволи покриване в най-пълна степен на пазарното несъответствие в дадени сегменти,  като финансовият инструмент отговори на очакванията на пазара и на крайните потребители. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.