wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Представянето на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК) беше основната тема на проведеното информационно събитие от Управляващият орган на програмата, което се състоя във  Висшето училище по застраховане и финанси. Събитието беше открито от  Теодор Седларски, министър на икономиката и доц. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

Пред представителите на бизнеса, академичните среди, бенефициенти по проекти и студенти Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, представи възможностите за финансиране по ОПИК, Индикативната годишна работна програма за 2017 г., както и проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Разработване на иновации от съществуващи предприятия“.

Участие в събитието взеха още Калин Маринов, заместник – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, Камен Славов, Ръководител звено „Финансови инструменти“,  Фонд на фондовете и доц. Евгени Евгениев, заместник ректор на ВУЗФ, който направи представяне на университета и новата специалност в него, насочена към иновациите и технологичната комерсиализация.

 За повече информация посетете страницата на информационното събитие

- http://ksfoundation.eu/oppic-event-27-04-2017/

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.