wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На състоялия се на 28 април 2017 г. Комитет за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. УО на ОПРР представи  изменение на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.

Измененията в ИГРП за 2017 г. от месец април касаят следното:

• Изместен е срокът за обявяване на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ от месец юни 2017 г. през месец септември 2017 г. Същевременно се удължава и срокът за подаване на проектни предложения до месец декември 2017  г.  Обявяването на процедурата е в пряка зависимост от подготовката на Плана за деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания за периода 2016-2020 г. в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

• През месец септември 2017 г. бе планирано и обявяването на процедура „Регионална здравна инфраструктура“ с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Общият ресурс за подкрепа е 163,5 млн. лв. и е насочен към модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. Модернизацията на системата за спешна медицинска помощ ще се извърши с един голям проект в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Във връзка с напредъка по подготовка на големия проект процедурата ще бъде обявена през месец декември 2017 г.

• Съгласно оперативната програма кандидатстването по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ се извършва с бизнес план пред финансовия инструмент(и), избрани по Приоритетната ос. Обявяването на процедурата за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ от УО на ОПРР следва да бъде извършено на етапа, на който бъдат сключени Оперативните споразумения с финансовите посредници. В тази връзка, срокът за обявяване на Насоки за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ е изместен от май 2017 г. на октомври 2017 г.

Изменената ИГРП за 2017 г. е публикувана на интернет-сайта на програмата, в меню „Кандидатстване”, подменю „Одобрени индикативни програми 2014 - 2020”.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.