wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Заместник министър-председателят Томислав Дончев утвърди списъка на лицата, одобрени в Централизирания конкурс за избор на външни оценители в областта на научните изследвания.

Конкурсът беше проведен във връзка с разпоредбите на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. с цел допълване на утвърдения през декември 2016 г. списък на външни оценители с висококвалифицирани експерти, работещи в сферата на научните изследвания.

В съответствие с нормативната уредба, списъкът с одобрените в резултат от конкурса външни оценители, включително информация за научния им профил и данни за контакт, е публикуван в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН 2020). По този начин управляващите органи имат възможност да включват експертите от списъка в състава на оценителните комисии.

Имената на одобрените кандидати и съответните области на научни изследвания, за които са доказали съответствие с обявените изисквания, можете да намерите тук

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.