wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Европейската комисия организира информационни кампании, насочени към млади, иновативни малки и средни предприятия /МСП/, с цел насърчаване разширението на границите им, както и да информира бизнес общността на Европейския съюз (особено МСП, стартиращи фирми и мащаби) за това как те могат да се възползват от единния пазар на ЕС.

Старта на комуникационната кампания е даден от Генерална дирекция "Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия" (ГД "Развитие") на Европейската комисия през 2016 г., като пилотната кампания бе проведена в страните Дания, Португалия, Полша, Ирландия и Унгария.  

Кампанията за 2017 г. ще се фокусира върху Словения, Чехия, Литва, Естония и България като ще се обърне особено внимание на стартиращите фирми и увеличаването на техния брой. Акцентът ще падне върху повишаване на осведомеността относно достъпа до финансиране, достъпът до бизнес партньори както и достъп до нови пазари.

Информационният ден  ще се проведе на 20 юни 2017 г., /вторник/, от 9.00 часа, в „Парк Инн хотел“ / ул. „Атанас Дуков“ №36/ , гр. София.

Калин Маринов, зам. главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, ще представи темата „Как да се ориентирате в ЕС и националните схеми за подкрепа?“. Участие в информационния ден ще вземат още Георг Рааб, служител по политиките за МСП, ЕК; Тодор Митов - Еразъм за млади предприемачи; Цветелина Йоргова, Посланик на интелектуалната собственост и Сирил Дюбоа, Европейско бюро за защита на правата на интелектуална собственост и др.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.