wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Цонка Дрянкова е новият главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“. Тя е инженер-химик с две магистърски степени по опазване на околната среда и устойчиво развитие.  

Кадър е на Министерството на околната среда и водите от 2003 г. В периода 2003-2007 г. работи като експерт по управление на риска от аварии с опасни химични вещества, но познава добре и „химията“ на европейското финансиране. Зад гърба си има множество обучения и специализации в управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. От 2008 до 2013 г. е представител на МОСВ в Постоянното представителство на България към ЕС с портфолио „Околна среда“. Има опит в представянето на позициите на МОСВ пред институциите на ЕС и воденето на преговори по различни директиви и регламенти с цел защита на националните интереси. Участвала е в заседанията на органите на Съвета на ЕС по околна среда. И сега продължава да  поддържа постоянен контакт с европейските институции.

От 2014 г. се занимава с програмиране и управление на еврофондовете. До януари 2017 г. е началник отдел „Програмиране и планиране“ в  ГД ОПОС, след това е назначена за заместник-главен директор на програмата, а от 3 юли 2017 г. - за главен директор и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.