wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С представяне на напредъка по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020, както и с посочване на основните моменти по отворената нова процедура "Разработване на продуктови и производствени иновации" стартира последният от поредицата информационни дни за представяне на процедурата, който се проведе в гр. София.

В рамките на информационната кампания, която продължи от 13 до 21 юли 2017 г. в градовете Плевен, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София, експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” представиха общите изисквания за подготовка на проектни предложения по процедурата, допустимите кандидати, партньори, дейности и разходи, както и правилата, по които ще се извършва оценката на проектите.

Новост в процедурата е, че предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация. Експертите поясниха още, че допустимите партньори включват акредитирани български висши училища, факултети към български висши училища, институти или академични специализирани звена на БАН, експериментални лаборатории и изследователски институти, СНИРД към „София Тех Парк“ АД. Беше обърнато внимание и на факта, че кандидатите по процедурата трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 26 септември 2017 г., 17:30 часа, като кандидатстването се извършва по електронен път чрез системата ИСУН 2020. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лв.

Допълнителна информация относно процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opic.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.