wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

„Министерство на икономиката работи усилено в посока преодоляване на трудното финансиране, което имат стартиращите компаниите в България и е израз на увереността ни, че страната ни може да бъде дигитален хъб на Балканите“. Това каза Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на официалната церемония за раздаване на допълнително сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020  (ОПИК).

Г-жа Пенева обясни, че наддоговарянето е в резултат на писмена процедура, утвърдена през юни 2017 г. от председателя на Комитета за наблюдение  на Оперативната програма. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата e 19 558 300 лева., като увеличението на бюджета по нея е с 11 416 186 лв. „С настоящите допълнително подписани договори, общият брой на договорите в изпълнение по програмата е 1 229 бр., което прави 46 % договорени средства от бюджета на ОПИК. Реално изплатените средства до момента са в размер на 18% от общия бюджет на програмата“ допълни Ивелина Пенева.

По процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“   са допустими проекти, които включват извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес, проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост, защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии и др. Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 24 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.