wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ публикува „Ръководство за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г.“.

Целта е да се улеснят бенефициентите чрез предоставяне на точна информация за техните права и ангажименти като получатели на безвъзмездна финансова помощ, което ще осигури добро техническо и финансово изпълнение на договорите.

Неразделна част от настоящото ръководство са следните приложения:  Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) относно отчитането на АДБФП/ЗБФП в ИСУН 2020, Таблица с отчетни документи и приложенията към нея и Таблица за действителните нетни приходи, когато не е възможно да се определят предварително.

Ръководството е публикувано в секция „Документи ОПОС 2014-2020 г.“ и може да бъде видяно тук

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.