wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ обявява  обществено обсъждане на насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ по Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на оперативната програма. Бюджетът на процедурата е 20 000 000 лв. Тя е насочена към общините и цели повишаване защитата на населението от наводнения, подобряване техническото състояние на язовирите и прилежащите им съоръжения, както и  повишаване готовността на гражданите за реакция при бедствия.

Заинтересованите лица могат да се запознаят на страницата на ОПОС със следните  документи:

Приложения към насоките за кандидатстване:

-         Приложения към част "условия за кандидатстване";

-         Приложения към част "условия за изпълнение";

Предложения и възражения по документите могат да се изпращат в срок до 18:30 ч. на 13.09.2017г.(включително) на следната електронна поща:  programming@moew.government.bg.

Общественото обсъждане на насоките за кандидатстване ще се състои на 25 септември 2017 г. от 10:00 до 11:30 часа в сградата на Министерството на околната среда и водите на адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.