wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С Постановление № 171 от 16 август 2017 г. на Министерския съвет, обнародвано в бр. 68 на Държавен вестник от 22.08.2017 г., е публикуван нов Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С новия Устройствен правилник е променено името на Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ ще обезпечи изпълнението на функциите на досегашната Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, която изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ в периода 2007-2013 г. и на Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ за настоящия програмен период 2014 – 2020 г., както и функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от Фонд "Солидарност" на Европейския съюз. Главната дирекция ще изпълнява и функции, свързани със стратегическо планиране на регионалното развитие.

Считано от 22.08.2017 г. цялата кореспонденция и документация с Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, трябва да бъде съобразена с направената промяна в наименованието.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.