wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова ще открие информационен ден по процедура „Подкрепа за предприемачество“ от Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“, която ще осигури възможност на предприемчиви хора да се обучават как да започнат и реализират собствен бизнес. Събитието ще се проведе на 7 септември от 09.30 часа в София Рамада хотел, зала „Рубин“.

Основната цел на процедурата е да осигури възможности за подготовка на работещи и безработни да развият бизнес идеите си и да започнат самостоятелна стопанска дейност. По нея ще се финансират обучения и услуги за развитие на знания и умения, които ще помогнат на бъдещите предприемачи да разработят устойчив бизнес план и да управляват бизнес проекта си.

По процедура „Подкрепа за предприемачество“ се предвижда да се финансират и дейности, свързани с информиране и мотивиране за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, както и консултантски дейности за подготовка на собствен бизнес. Допустими кандидати са центрове за развитие на предприемачеството (вкл. неправителствени организации, търговски дружества); социални партньори и финансови институции.

Също на 7 септември ще се проведе и информационен ден по процедура „Специфични обучения“. Събитието отново ще е в София Рамада хотел, зала „Рубин“ от 13.30 часа.

График на информационните дни и повече информация за отворените за кандидатстване схеми може да намерите на сайта на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ -www.esf.bg.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.