wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Единайсет неправителствени организации вече имат договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Приключи процедурата на конкурентен подбор BG05SFOP001-3.003 по ОПДУ: Граждански контрол върху реформата в съдебната системапо приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, специфична цел 1 „Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система“.

По програмата се финансират 11 проекта на гражданския сектор за общо 972 421 лв. Сред целите, които си поставят неправителствените организации, са:

  • подобряване на работата на съдебната система чрез препоръки за оптимизиране работата на следствените органи в области с висока обществена и професионална значимост;
  • повишаване ефективността на работата в правораздавателните институции и на правната култура по отношение на извънсъдебни механизми за разрешаване на спорове;
  • насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове при деца и създаване на валидиран модел за прилагане на възстановително правосъдие за деца;
  • гражданско наблюдение върху ефекта от прилагането на мерки, гарантиращи достъпа до правосъдие и прилагането на антикорупционни механизми, за повишаване на прозрачността и отчетността в работата на магистратите.

Като цяло, проектите са насочени към насърчаване на гражданския контрол и участие при изпълнението на стратегическите мерки за реализиране на реформата в съдебната система. По-голямата част от бенефициентите, финансирани по процедурата, са юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, а два от проектите ще се изпълняват от професионални организации. Всички проекти трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца, като част от бенефициентите ще работят с партньори, вкл. районни и окръжни съдилища.

 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.