wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На европейски форум в Брюксел бяха представени ключови проекти за административна реформа, финансирани от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Ръководителят на управляващия орган на програмата г-жа Ирена Първанова участва в петнадесетото издание на „Седмица на регионите“ 2017 г. с над 6000 посетители от държавите – членки на ЕС.

Повече от сто участници в уъркшопа „Добро управление за по-устойчиви градове и региони“ бяха запознати с целите на програмата и по-специално с подкрепата за регионалните и местните власти в следните направления – осигуряване на ориентирани към потребителите услуги за гражданите и бизнеса, вътрешно преструктуриране на местната администрация и обучения на регионалните и местни експерти. Представени бяха основни проекти в тази област, изпълнявани от Министерския съвет, Държавната агенция „Електронно управление“, Националното сдружение на общините в Република България.

Ръководителят на ОПДУ подчерта, че финансирането, предоставено от Европейския социален фонд, е важен инструмент за административната реформа в страната. Ирена Първанова добави, че експертите в администрацията не бива да забравят, че са също така и граждани и при вземането на решения следва да преценяват добавената стойност за обществото и бизнеса. Според нея предоставянето на по-добри и ориентирани към потребителите услуги е ключов фактор за спечелване доверието на гражданите.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.