wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

„Има подобрение в сравнение с предишни години и особено по голямата тема -  намаляване на административната тежест. Постигнато е опростяване на правилата, засилване на електронизацията на документи и процеси, както и разтоварване на системите ни от контроли, които нямат добавена стойност“, коментира вицепремиерът Томислав Дончев по време на среща с представители на Сдружение на общините, работодателските и синдикални организации.

Вицепремиерът Дончев отбеляза и доброто финансово изпълнение на програмите към края на месец октомври, като са договорени близо 46% от бюджета на програмите, съ-финансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и  30.4%  по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).  До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или 2.457 млрд. лева от Структурните, Кохезионния и Рибарския фонд и над 800 млн. лева по ПРСР.

По отношение на предизвикателствата през 2018-та година, вицепремиерът  съобщи, че в средата на следващата година се очаква да бъде представен проектът на Многогодишната финансова рамка.

Веднага след края на Председателството на Съвета на ЕС от страна на България стартира подготовката за следващия програмен период. „Изпълнението на програмите до края на 2018-та година е ключово в две насоки: за първа година всички програми имат цел по правилото за автоматично освобождаване. Следим и за изпълнението на етапните цели за 2018 г. по програмите, които цели са от основно значение за разпределението на резерва за изпълнение след 2019 г.“, допълни г-н Дончев.

По време на срещата бяха обсъдени и редица въпроси, свързани с държавни помощи, изпълнението на отделните програми, както и напредъкът по преговорите за следващата финансова перспектива по Норвежкия финансов механизъм и Европейското икономическо пространство.

Срещата се организира в изпълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и се провежда на регулярна база.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.