wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ обяви процедура за кандидатстване в изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2017 г.: BG05SFOP001-4.003 „Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ ”. Основната цел на процедурата е повишаване качеството и успешната реализация на общински проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), вкл. чрез:

  • развитие на капацитета на общинските администрации при подготовката и изпълнението на проекти;
  • осигуряване на среда за комуникация и обмен на добри практики и насърчаване на сътрудничеството между общините във връзка с реализацията на проекти;
  • подобряване качеството на документациите по обществени поръчки при изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕСИФ.

Допустим кандидат по процедурата е Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), като максималният срок за изпълнение на проекта е 47 месеца в периода от 01.02.2017 г. до 31.12.2020 г. Насоките за кандидатстване заедно с приложенията към тях са публикувани в ИСУН 2020 и на Единния информационен портал: http://www.eufunds.bg/op-dobro-upravlenie/item/17491-bg05sfop001-4-003

Крайният срок за кандидатстване чрез информационната система ИСУН 2020 е 20.12.2017 г., 18:00 ч.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.